Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Norsk artilleritidsskrift (NAT)

 

                       Norsk artilleritidsskrift ble etablert som organ for Artilleriets offisersforening (AOF) i 1900, og er et av landets eldste militære tidsskrifter.

                       Av forordet i det aller første nummeret, fremgår det at tidsskriftet fra begynnelsen hadde en todeling – en del med ”originale artikler, referater og
                       oversikter” og en med ”meddelelser fra generalfelttøimesteren og artillerivaabnene.”

                       Dette er slett ikke ulikt den formen tidsskriftet har i dag, gjennom et godt samarbeide mellom foreningen og Fagsjef Artilleri (av mange av oss fortsatt omtalt som Artilleriinspektøren).

NATs redaktør tjenestegjør ved Hærens våpenskole/Artilleriseksjonen, og bladet blir trykket av Grafisk seksjon (Læremiddelsentralen) i Rena leir. Målsetningen er å utgi tre til fire hefter i året.

Innholdet består av faglige (av naturlige årsaker mest artillerifaglige) artikler, presentasjoner og reportasjer, informasjon fra AOFs styre og stoff av mer sosial karakter, f eks om foreningens møter og utflukter.

For artillerister og artillerivenner som ikke er i tjeneste, kan NAT være et fint forum for å følge utviklingen og aktiviteten i våpenet, og styret oppfordrer medlemmene til å bidra til at NAT fortsatt skal være et nyttig og oppegående tidsskrift. 

For å stimulere skrivelysten, blir det hvert år valgt ut et antall artikler som honoreres med en flaske SalutAquavit eller et tilsvarende pengebeløp.

Nåværende ”Bestemmelser for Norsk artilleritidsskrift” ble utarbeidet høsten 1991, og er mer enn modne for revisjon. Styret har som målsetting å fremme forslag til nye bestemmelser for Årsmøtet i 2013. Eksisterende finner du her: BNAT

Foreningens medlemmer oppfordres til å sende inn artikler mv. til NAT.
NB! Innspill godtas bare pr mail, og skal sendes til: aschjolberg@mil.no og ebreibrenna@mil.no

NAT-ARKIV:
Med virkning fra 2011 er NAT i elektronisk format lagt ut her. Sist utgitte nummer av NAT vil alltid kun være i papirversjon, og legges først ut elektronisk når neste nummer er ute. 

3/11:   4/11:   1/12:    2/12:    3/12:    4/12: