Artilleriets offisersforening

Etablert 1896

 

 

Vedtekter

 

ARTILLERIETS OFFISERSFORENING

STIFTET 28. FEBRUAR 1896

 

 

 

Vedtekter for Artilleriets offisersforening

Vedtatt på Årsmøtet den 5. mai 2011

 

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Artilleriets offisersforening.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å:

a.         Holde medlemmene orientert om artillerifaglige og andre aktuelle forhold

b.         Virke som kontaktforum for medlemmene

c.         Virke for medlemmenes interesser med tilknytning til det militære –   fortrinnsvis av artillerifaglig art

§ 3 Virke

Formålet søkes nådd gjennom møtevirksomhet som foredrag, diskusjoner og aktiviteter, samt gjennom Norsk Artilleritidsskrift (NAT).

§ 4 Medlemskap

Alt artilleribefal kan bli medlemmer av foreningen.  Forøvrig kan andre med artillerifaglige interesser (artillerivenner) bli medlem etter godkjennelse av styret.  Årsmøtet kan utelukke fra medlemskap.  Forslag om utelukkelse fremsettes i samsvar med bestemmelsene i § 10.   Medlemmer som på særlig fortjenestefull måte har fremmet foreningens formål kan av årsmøtet velges til æresmedlem.  Forslag til æresmedlem skal, med begrunnelse, leveres styret senest seks uker før årsmøtet.

 

§ 5 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og følger valgperioden fra 1. juni til 31. mai.  I fall kontingenten ikke er betalt innen påfølgende årsmøte, kan vedkommende strykes som medlem.  Æresmedlem betaler ikke kontingent.

 

§ 6 Styre og andre verv

Årsmøtet foretar valg etter innstilling fra valgkomiteen for to – 2 - år ad gangen og slik at halvparten av styret står på valg hvert år:

a) Styret består av 4 – 7 medlemmer etter årsmøtets bestemmelse.  Styret konstituerer seg selv, dog slik at styrets leder velges av årsmøtet.  Foruten leder skal styret ha en kasserer og sekretær.  De øvrige er ordinære styremedlemmer.

b) Andre verv:

·         2 medlemmer til valgkomité med mindre årsmøtet godtar at styret fungerer som valgkomité.

·         Inntil 2 revisorer

 

§ 7

Styret er beslutningsdyktig når leder og minst 2 styremedlemmer er til stede.

I tilfelle stemmelikhet på styremøte gjør styrelederens stemme utslaget.

 

§ 8

Kasserer fører foreningens regnskap.  Regnskapet avsluttes pr. 28 februar. Alle bilag skal attesteres av kasserer og anvises av leder.

 

§ 9

Sekretær forestår foreningens korrespondanse.  Likeledes har sekretær ansvaret for foreningens arkiv.

 

§ 10 Årsmøte

Årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned.  Møtedato kunngjøres i NAT og for øvrig på AOFs hjemmeside på internett senest åtte - 8 - uker før møtet. Saker som ønskes behandlet, må være innmeldt til styret senest seks - 6 - uker før møtet. Saksliste for årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene minst fire - 4 - uker før møtet.

 

§ 11 Årsmøtet skal:

              1. -       godkjenne innkalling med saksliste
              2. -       foreta valg på ordstyrer, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

              3. -       behandle styrets årsberetning

              4. -       behandle regnskap, fremlagt i revidert stand

              5. -       fastsette medlemskontingent

              6. -       fastsette styrehonorar

              7. -       vedta budsjett

              8. -       behandle eventuelle vedtektsendringer

              9. -       behandle andre saker som forelegges årsmøtet

            10. -      foreta valg

 

§ 12

Årsmøtet er beslutningsdyktig med de i møtet tilstedeværende medlemmer, inklusive fullmakter som nevnt i § 17, annet ledd, når det er lovlig innkalt, jfr. § 10.

Medlemmer i foreningen kan møte med skriftlig fullmakt til å stemme på vegne av andre medlemmer.  Fullmakter godkjennes bare dersom de er framlagt for en representant for styret før årsmøtet er satt. Vedtak fattes ved simpelt flertall i saker som etter disse vedtekter ikke krever 2/3 flertall, jfr.  § 17.  Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.


§ 13

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det ønskelig, eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

 

Det ekstraordinære årsmøtet innkalles av styret, uten ugrunnet opphold, med minst 14 dagers varsel.  Møtet kan bare behandle de saker som har foranlediget innkallingen.  Saksliste skal følge innkallingen.

 

Om beslutningsdyktighet mv vises til § 12.

 

§ 14 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal:

 

            1. -       konstituere seg selv
            2. -       tre i funksjon i god tid før årsmøtet eller etter styrets anmodning
            3. -       finne frem til representative kandidater som er villige til å ivareta et verv

            4. -       presentere sin innstilling for styret senest 1 uke før årsmøtet

            5. -       presentere sin innstilling for årsmøtet

 

Har årsmøtet besluttet at styret skal fungere som valgkomité, ivaretar styret ovennevnte funksjoner.

 

§ 15 Tolkninger

Tolkningen av vedtektene tillegges styret.

 

§ 16

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet.

Tvistespørsmål om forståelse av vedtektene kan ankes til årsmøtet, som har den endelige avgjørelse.  Anken har ikke oppsettende virkning.

 

§ 17 Vedtektsendringer

Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er nevnt i § 10.  Vedtak fattes med 2/3 flertall av de i møtet representerte stemmer.

  

§ 18 Norsk Artilleritidsskrift

Norsk Artilleritidsskrift (NAT) er foreningens medlemsblad.  Tidsskriftet utgis etter egne retningslinjer i fellesskap med Fagsjef Artilleri.

  

§ 19 AOFs sider på internett

Styret tilsetter etter behov Webmaster til drift av nettsider.


 

Disse vedtekter ble vedtatt på Årsmøtet den 5. mai 2011. De bygger på vedtekter av 28. februar 1896, og med senere rettelser av 20. okt 1902, 6. okt 1904, 6. apr 1910, 25. okt 1945, 24. okt 1946, 27. feb 1948, 10. nov 1954, 3. mai 1973, 13. apr 1978, 26 mar 1987, 14. apr 1988, 2. apr 1992 og 6 mai 2010.